NATURA 2000 - Európska sústava chránených území v SR

NATURA 2000 - Európska sústava chránených území v SR

Vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa Slovenská republika zaradila do spoločenstva štátov, ktoré je postavené na základoch spoločnej vnútornej zahraničnej politiky. Spoločné pravidlá a normy sú záväzné rovnako pre všetky členské štáty EÚ a sú nadradené ich jednotlivým národným zákonom.

V oblasti ochrany prírody sú platné dve právne normy EÚ:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/147/ES zo dňa 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

- smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch)

Cieľom smerníc je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených typov biotopov a tým zachovanie biodiverzity na území štátov EÚ. Hlavným prostriedkom je vytvorenie súvislej sústavy chránených územní NATURA 2000, v rámci ktorej sa uplatňujú vhodné spôsoby hospodárenia v prospech zachovania týchto druhov a biotopov.

NATURA 2000 je tvorená dvoma typmi území:

1. Na základe smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva sa vyhlasujú tzv. chránené vtáčie územia (CHVU) na ochranu druhov vtákov uvedených v prílohách tejto smernice. Na Slovensku sa vyskytuje 341 voľne žijúcich druhov vtákov. 81 z nich patrí medzi druhy vzácne z európskeho hľadiska, pre ktoré sa vyhlasujú CHVU.

2. Na základe smernice o biotopoch sa navrhujú biotopové územia na ochranu biotopov, druhov rastlín a živočíchov uvedených v prílohách smernice o biotopoch, ktoré nazývame územia európskeho významu (SKÚEV).

Územia sústavy NATURA 2000 sa vyčleňujú v rámci biogeografických regiónov. V rámci EÚ je vyšpecifikovaných 9 biogeografických regiónov. Na území Slovenska sa vyskytuje alpský a panónsky biogeografický región. Prešovský kraj patrí k alpskému regiónu.

Územie európskeho významu Tatry (SKUEV0307 Tatry)

SKUEV0307 Tatry sa nachádza v katastrálnych územiach: Lendak, Bobrovec, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Okoličné, Babky, Pribylina, Smrečany, Východná, Žiar, Štôla, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Ždiar,  Habovka, Vitanová a Zuberec

Výmera SKÚEV Tatry je 61735,30 ha.

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské kosné lúky (6520), Aktívne vrchoviská (7110), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Smrekovcovo-limbové lesy (9420), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), vrchovka alpínska (Tozzia carpathica), lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae), klinček lesklý (Dianthus nitidus), korýtkovec (Scapania massalongi), grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra), závitovka (Tortella rigens), bystruška potočná (Carabus variolosus), mihuľa potočná (Lampetra planeri), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), vlk dravý (Canis lupus), hraboš tatranský (Microtus tatricus), svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). 

Podrobnejšie podmienky ochrany, vymedzenie územia a stupne ochrany sú uvedené vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Chránené vtáčie územie Tatry (SKCHVU030 Tatry)

Chránené vtáčie územie Tatry (SKCHVU030) sa nachádza v katastrálnych územiach Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Bobrovec, Babky, Jalovec, Smrečany, Žiar, Jakubovany, Konská, Jamník, Pribylina, Liptovská Kokava, Hybe, Vavrišovo, Svätý Štefan, Východná a Važec, v okrese Poprad v katastrálnych územiach Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina a Ždiar a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Habovka, Tichá dolina a Zuberec.

Výmera CHVÚ Tatry je 54 611,29 ha.

CHVU Tatry sa vyhlasuje za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu orla skalného (Aquila chrysaetos), tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), kuvika kapcavého (Aegolius funereus), tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix), kuvika vrabčieho (Glaucidium passerinum), jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia), sokola sťahovavého (Falco peregrinus), bociana čierneho (Ciconia nigra), orla krikľavého (Aquila pomarina), lelka lesného (Caprimulgus europaeus), ďatľa čierneho (Dryocopus martius), ďatľa trojprstého (Picoides tridactylus) a strakoša sivého (Lanius excubitor) a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Podrobnejšie podmienky ochrany a vymedzenie územia sú uvedené vo vyhláške č. 4/2011 MŽP SR z 22.1.2 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry. 


 

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes580
CelkovoCelkovo5893421

Reklama

 

kukaj logo6

ropk