Návštevný poriadok

 

Všeobecne záväzná vyhláška č. 1/1999

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

 

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku (ďalej len "Správa národného parku") ustanovuje: 

§ 1 Účel všeobecne záväznej vyhlášky 

Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len "vyhláška") je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku (ďalej len "národný park"), ako aj k jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu. 

§ 2 Predmet vyhlášky 

 1. Návštevný poriadok národného parku (ďalej len "návštevný poriadok") upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov národného parku, o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.
 2. Územie národného parku je vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č.11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. a nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.272/1991 Zb. Mapa národného parku je uvedená v prílohe č. 1. 

§ 3 Základné pojmy 

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za 

 • návštevníka národného parku každá fyzická osoba nachádzajúca sa na území národného parku za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
 • kultúrno - výchovné využívanie národného parku každý pobyt v prírode za účelom poznávania prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu, liečenia, rehabilitácie, športovej, kultúrnej, rekreačnej alebo inej spoločenskej činnosti,
 • športovú činnosť najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, táborenie, stanovanie, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami, závesné lietanie, cykloturistika, plavba na člnkoch alebo iným spôsobom, športové potápanie, jazda na koňoch,
 • turistický chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody,
 • náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou,
 • kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
 • cykloturistickú trasu taká trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,<
 • vyhliadkový a cvičný nízky let vzdušným dopravným prostriedkom (napríklad závesným klzákom a kĺzavým padákom, rogalom, bezmotorovým lietadlom, motorovým lietadlom, vrtuľníkom) akýkoľvek let, ktorý sa uskutočňuje pod hranicou 4000 m nad morom,<
 • masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie každé organizované podujatie uskutočňujúce sa na jednej lokalite (dolina, vrchol) presahujúce počet 100 účastníkov. 

§ 4 Podmienky využívania územia národného parku a dozor nad ich dodržiavaním 

 1. Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitné predpisy. Pre chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a pre ich ochranné pásma platia osobitné podmienky ochrany uvedené v § 16 a 17 zákona.
 2. Územie národného parku, chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok je po obvode na prístupových komunikáciách a trasách turistických a náučných chodníkov označené tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom s uvedením príslušnej kategórie chráneného územia a jeho ochranného pásma, prípadne doplňujúcou informačnou tabuľou.
 3. Územie národného parku je prístupné návštevníkom národného parku najmä za účelom jeho kultúrno - výchovného využívania. K tomu im slúžia turistické, náučné a kúpeľné chodníky, cykloturistické trasy a informačné strediská ochrany prírody.
 4. Návštevníci národného parku sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania národného parku odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať chránené rastliny vrátane húb a lišajníkov, rušiť chránené živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich biotopy a obydlia a ničiť a zbierať chránené nerasty a chránené skameneliny. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
 5. Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené v prílohe č. 3. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16.júna do 31.októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu (ďalej len "oprávnená osoba") za podmienok uvedených v prílohe č. 4.
 6. Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť motorovým vozidlom (nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; motorové vozidlá možu parkovať na miestach označených ako parkoviská do výšky ich kapacity.
 7. Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť nemotorovým dopravným prostriedkom (dopravné prostriedky pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; individuálna cykloturistika sa môže vykonávať aj po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
 8. Návštevníci národného parku môžu v chránených územiach s piatym stupňom ochrany vykonávať individuálnu cykloturistiku po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5,
 9. Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávať vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkou letov na závesných klzákoch a kĺzavých uskutočňovaných na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 6.
 10. Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
 11. Na území národného parku sa zakazuje rušiť pokoj a ticho, a to najmä svetelnými efektami, nadmernou hlučnosťou pri použití reprodukovanej hudby mimo uzavretých priestorov budov.
 12. Na účely kultúrno - výchovného využívania národného parku sa vyhradzujú
 • trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie (príloha č. 7),
 • miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu spolu s podmienkami ich vykonávania (príloha č. 8),
 • miesta na zakladanie ohňa vybudované na tento účel.
 1. Na výkon činností uvedených v odseku 5 až 12 mimo určených a vyhradených trás a miest, na výkon činností, ktoré nie sú na území národného parku dovolené alebo na výkon činností, ktorých podrobnosti nie sú vo vyhláške upravené, sa vyžaduje súhlas alebo výnimka orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona.
 2. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany okrem dodržiavania vyššie uvedených podmienok ochrany je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 17 zákona, najmä zbierať nerasty a skameneliny, poškodzovať vegetačný a pôdny kryt, vstupovať do priepastí a nesprístupnených jaskýň, fajčiť, rušiť pokoj a ticho, znečisťovať územie odpadkami.

§ 5

 1. Štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku vykonáva Krajský úrad v Prešove, Krajský úrad v Žiline, Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline.
 2. Zákonom ustanovené úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku plnia členovia stráže prírody a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody.

§ 6

 1. Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline môže uložiť pokutu právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo fyzickej osobe, ak sa dopustí na území národného parku protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny.
 2. Štátne orgány uvedené v odseku 1, členovia stráže prírody a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody sú oprávnení ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny.

§ 7 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. 

Ing. Jozef Polačko 

prednosta 

Krajského úradu v Prešove

 

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Oznámenie

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku vydal 29. júna 1999 všeobecne záväznú vyhlášku (ďalej len "vyhláška") č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku.

Účelom vydania vyhlášky je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku, ako aj k jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu. Vyhláška upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.

Vyhláška bude uverejnená v Krajskom vestníku Krajského úradu v Prešove po vydaní oznámenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; na nahliadnutie je na Krajskom úrade v Prešove, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom úrade v Poprade, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, na Okresnom úrade v Tvrdošíne na Obecnom úrade v Bobrovci, Obecnom úrade v Habovke, Obecnom úrade v Jakubovanoch, Obecnom úrade v Jalovci, Obecnom úrade v Jamníku, Obecnom úrade v Konskej, Obecnom úrade v Kvačanoch, Obecnom úrade v Liptovskej Kokave, Obecnom úrade v Liptovských Matiašovciach, Obecnom úrade v Liptovskom Trnovci, Obecnom úrade v Okoličnom, Obecnom úrade v Pribyline, Obecnom úrade v Smrečanoch, Obecnom úrade v Štôle, Obecnom úrade v Štrba, Obecnom úrade v Tatranskej Javorine, Mestskom úrade v Tvrdošíne, Obecnom úrade vo Vitanovej, Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách, Obecnom úrade v Zuberci, Obecnom úrade v Ždiari, Obecnom úrade v Žiari a na Správe národných parkov Slovenskej republiky - Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici.

Vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po uverejnení oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Poznámka: Úplné znenie Všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/1999 s prílohami č. 3 až č. 8 si môžete stiahnuť a neskoršie vytlačiť pre vlastnú potrebu   stiahni

 

Jazyk

Logo SOPSR

icon-facebook2

Partneri

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Attachment-1

 

 

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Živé kamery

Štrbské pleso

plesoKriváň

krivan

Prítok rieky Belá LIVE

001003 003575

Sokoly

sok

Bociany - Demänová

1896

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Liskova

55

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Pribylina

prib

 

Návštevníci

DnesDnes125
CelkovoCelkovo1401815

Reklama

 

kukaj logo6

ropk