Návštevný poriadok

 

Všeobecne záväzná vyhláška č. 1/1999

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29. júna 1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

 

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku (ďalej len "Správa národného parku") ustanovuje: 

§ 1 Účel všeobecne záväznej vyhlášky 

Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len "vyhláška") je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku (ďalej len "národný park"), ako aj k jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu. 

§ 2 Predmet vyhlášky 

 1. Návštevný poriadok národného parku (ďalej len "návštevný poriadok") upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov národného parku, o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.
 2. Územie národného parku je vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č.11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. a nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.272/1991 Zb. Mapa národného parku je uvedená v prílohe č. 1. 

§ 3 Základné pojmy 

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za 

 • návštevníka národného parku každá fyzická osoba nachádzajúca sa na území národného parku za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
 • kultúrno - výchovné využívanie národného parku každý pobyt v prírode za účelom poznávania prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu, liečenia, rehabilitácie, športovej, kultúrnej, rekreačnej alebo inej spoločenskej činnosti,
 • športovú činnosť najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, táborenie, stanovanie, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami, závesné lietanie, cykloturistika, plavba na člnkoch alebo iným spôsobom, športové potápanie, jazda na koňoch,
 • turistický chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody,
 • náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou,
 • kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
 • cykloturistickú trasu taká trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,<
 • vyhliadkový a cvičný nízky let vzdušným dopravným prostriedkom (napríklad závesným klzákom a kĺzavým padákom, rogalom, bezmotorovým lietadlom, motorovým lietadlom, vrtuľníkom) akýkoľvek let, ktorý sa uskutočňuje pod hranicou 4000 m nad morom,<
 • masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie každé organizované podujatie uskutočňujúce sa na jednej lokalite (dolina, vrchol) presahujúce počet 100 účastníkov. 

§ 4 Podmienky využívania územia národného parku a dozor nad ich dodržiavaním 

 1. Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitné predpisy. Pre chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a pre ich ochranné pásma platia osobitné podmienky ochrany uvedené v § 16 a 17 zákona.
 2. Územie národného parku, chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok je po obvode na prístupových komunikáciách a trasách turistických a náučných chodníkov označené tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom s uvedením príslušnej kategórie chráneného územia a jeho ochranného pásma, prípadne doplňujúcou informačnou tabuľou.
 3. Územie národného parku je prístupné návštevníkom národného parku najmä za účelom jeho kultúrno - výchovného využívania. K tomu im slúžia turistické, náučné a kúpeľné chodníky, cykloturistické trasy a informačné strediská ochrany prírody.
 4. Návštevníci národného parku sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania národného parku odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať chránené rastliny vrátane húb a lišajníkov, rušiť chránené živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich biotopy a obydlia a ničiť a zbierať chránené nerasty a chránené skameneliny. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
 5. Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené v prílohe č. 3. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16.júna do 31.októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu (ďalej len "oprávnená osoba") za podmienok uvedených v prílohe č. 4.
 6. Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť motorovým vozidlom (nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; motorové vozidlá možu parkovať na miestach označených ako parkoviská do výšky ich kapacity.
 7. Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť nemotorovým dopravným prostriedkom (dopravné prostriedky pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; individuálna cykloturistika sa môže vykonávať aj po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
 8. Návštevníci národného parku môžu v chránených územiach s piatym stupňom ochrany vykonávať individuálnu cykloturistiku po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5,
 9. Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávať vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkou letov na závesných klzákoch a kĺzavých uskutočňovaných na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 6.
 10. Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
 11. Na území národného parku sa zakazuje rušiť pokoj a ticho, a to najmä svetelnými efektami, nadmernou hlučnosťou pri použití reprodukovanej hudby mimo uzavretých priestorov budov.
 12. Na účely kultúrno - výchovného využívania národného parku sa vyhradzujú
 • trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie (príloha č. 7),
 • miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu spolu s podmienkami ich vykonávania (príloha č. 8),
 • miesta na zakladanie ohňa vybudované na tento účel.
 1. Na výkon činností uvedených v odseku 5 až 12 mimo určených a vyhradených trás a miest, na výkon činností, ktoré nie sú na území národného parku dovolené alebo na výkon činností, ktorých podrobnosti nie sú vo vyhláške upravené, sa vyžaduje súhlas alebo výnimka orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona.
 2. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany okrem dodržiavania vyššie uvedených podmienok ochrany je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 17 zákona, najmä zbierať nerasty a skameneliny, poškodzovať vegetačný a pôdny kryt, vstupovať do priepastí a nesprístupnených jaskýň, fajčiť, rušiť pokoj a ticho, znečisťovať územie odpadkami.

§ 5

 1. Štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku vykonáva Krajský úrad v Prešove, Krajský úrad v Žiline, Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline.
 2. Zákonom ustanovené úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku plnia členovia stráže prírody a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody.

§ 6

 1. Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline môže uložiť pokutu právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo fyzickej osobe, ak sa dopustí na území národného parku protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny.
 2. Štátne orgány uvedené v odseku 1, členovia stráže prírody a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody sú oprávnení ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny.

§ 7 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. 

Ing. Jozef Polačko 

prednosta 

Krajského úradu v Prešove

 

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Oznámenie

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku vydal 29. júna 1999 všeobecne záväznú vyhlášku (ďalej len "vyhláška") č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku.

Účelom vydania vyhlášky je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku, ako aj k jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu. Vyhláška upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.

Vyhláška bude uverejnená v Krajskom vestníku Krajského úradu v Prešove po vydaní oznámenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; na nahliadnutie je na Krajskom úrade v Prešove, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom úrade v Poprade, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, na Okresnom úrade v Tvrdošíne na Obecnom úrade v Bobrovci, Obecnom úrade v Habovke, Obecnom úrade v Jakubovanoch, Obecnom úrade v Jalovci, Obecnom úrade v Jamníku, Obecnom úrade v Konskej, Obecnom úrade v Kvačanoch, Obecnom úrade v Liptovskej Kokave, Obecnom úrade v Liptovských Matiašovciach, Obecnom úrade v Liptovskom Trnovci, Obecnom úrade v Okoličnom, Obecnom úrade v Pribyline, Obecnom úrade v Smrečanoch, Obecnom úrade v Štôle, Obecnom úrade v Štrba, Obecnom úrade v Tatranskej Javorine, Mestskom úrade v Tvrdošíne, Obecnom úrade vo Vitanovej, Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách, Obecnom úrade v Zuberci, Obecnom úrade v Ždiari, Obecnom úrade v Žiari a na Správe národných parkov Slovenskej republiky - Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici.

Vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po uverejnení oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Poznámka: Úplné znenie Všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/1999 s prílohami č. 3 až č. 8 si môžete stiahnuť a neskoršie vytlačiť pre vlastnú potrebu   stiahni

 

Logo SOPSR

Živé kamery

Bociany Demänová

Demanova

Bociany Pribylina

Pribylina

Bociany Part. Ľupča

Part. Lupca

Bociany Vavrišovo

Vavrisovo

Partneri

logo profinet

LOGO ENEL

airtransport

wild

Rodinu Arnoldovcov podporuje:
Pozemkové spoločenstvo 
bývalých urbárnikov Beňušovce

Návštevníci

DnesDnes192
CelkovoCelkovo890223

Reklama

 

kukaj logo6