Návštevný poriadok

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÁ     VYHLÁŠKA

Krajského   úradu   v   Prešove 

č. 1/1999 z 29. júna 1999

o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon") a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku (ďalej len „Správa národného parku") ustanovuje:

§ 1

Účel všeobecne záväznej vyhlášky

Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len „vyhláška") je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku (ďalej len „národný park"), ako aj k jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu.

§ 2

Predmet vyhlášky

(1) Návštevný poriadok národného parku (ďalej len „návštevný poriadok„) upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov národného parku, o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.

(2) Územie národného parku je vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č.11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. a nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.272/1991 Zb. Mapa národného parku je uvedená v prílohe č. 1. 

§ 3

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za 

 1. návštevníka národného parku každá fyzická osoba nachádzajúca sa na území národného parku za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
 2. kultúrno - výchovné využívanie národného parku každý pobyt v prírode za účelom poznávania prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu, liečenia, rehabilitácie, športovej, kultúrnej, rekreačnej alebo inej spoločenskej činnosti,
 3. športovú činnosť najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, táborenie, stanovanie, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami, závesné lietanie,cykloturistika, plavba na člnkoch alebo iným spôsobom, športové potápanie, jazda na koňoch,
 4. turistický chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody,
 5. náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou,
 6. kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
 7. cykloturistickú trasu taká trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
 8. vyhliadkový a cvičný nízky let vzdušným dopravným prostriedkom (napríklad  závesným klzákom a kĺzavým padákom, rogalom, bezmotorovým lietadlom, motorovým lietadlom, vrtuľníkom) akýkoľvek let, ktorý sa uskutočňuje pod hranicou 4000 m nad morom,
 9. masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie každé organizované podujatie uskutočňujúce sa na jednej lokalite (dolina, vrchol) presahujúce počet 100 účastníkov.

Podmienky využívania územia národného parku a dozor nad ich dodržiavaním

§ 4

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitné predpisy.Pre chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a pre ich ochranné pásma platia osobitné podmienky ochrany uvedené v § 16 a 17 zákona.

(2) Územie národného parku, chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok je po obvode na prístupových komunikáciách a trasách turistických a náučných chodníkov označené tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a  nápisom s uvedením príslušnej kategórie chráneného územia a jeho ochranného pásma, prípadne doplňujúcou informačnou tabuľou.

(3) Územie národného parku je prístupné návštevníkom národného parku najmä za účelom jeho kultúrno - výchovného využívania. K tomu im slúžia turistické, náučné a kúpeľné chodníky, cykloturistické trasy a informačné strediská ochrany prírody.

(4) Návštevníci národného parku sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania národného parku odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať chránené rastliny vrátane húb a lišajníkov, rušiť chránené živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich biotopy a obydlia a ničiť a zbierať chránené nerasty a chránené skameneliny. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(5) Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené v prílohe č. 3. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16.júna do 31.októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti  horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu)) (ďalej len „oprávnená osoba„) za podmienok uvedených v prílohe č. 4.

(6) Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť motorovým vozidlom (nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; motorové vozidlá možu parkovať na miestach označených ako parkoviská do výšky ich kapacity. 

 1. Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť nemotorovým dopravným prostriedkom (dopravné prostriedky pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; individuálna cykloturistika sa môže vykonávať aj po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.

(8) Návštevníci národného parku môžu v chránených územiach s piatym stupňom ochrany vykonávať individuálnu cykloturistiku po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5,

(9) Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávať vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkou letov na závesných klzákoch a kĺzavých uskutočňovaných na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 6.

(10) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov. 

(11) Na území národného parku sa zakazuje rušiť pokoj a ticho, a to najmä svetelnými efektami, nadmernou hlučnosťou pri použití reprodukovanej hudby mimo uzavretých priestorov budov.3)

(12) Na účely kultúrno - výchovného využívania národného parku sa vyhradzujú 

 1. trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie (príloha č. 7), 
 2. miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu spolu s podmienkami ich vykonávania (príloha č. 8),
 3. miesta na zakladanie ohňa vybudované na tento účel.

(13) Na výkon činností uvedených v odseku 5 až 12 mimo určených a vyhradených trás a miest, na výkon činností, ktoré nie sú na území národného parku dovolené alebo na výkon činností, ktorých podrobnosti nie sú vo vyhláške upravené, sa vyžaduje súhlas alebo výnimka orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona.

(14) V chránených územiach s piatym stupňom ochrany okrem dodržiavania vyššie uvedených podmienok ochrany je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 17 zákona, najmä zbierať nerasty a skameneliny, poškodzovať vegetačný a pôdny kryt, vstupovať do priepastí a nesprístupnených jaskýň, fajčiť, rušiť pokoj a ticho, znečisťovať územie odpadkami.

§ 5

(1) Štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku vykonáva Krajský úrad v Prešove, Krajský úrad v Žiline, Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline.

(2) Zákonom ustanovené úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku plnia členovia stráže prírody) a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody. )

§ 6

(1) Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline môže uložiť pokutu právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo fyzickej osobe, ak sa dopustí na území národného parku protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny. )

(2) Štátne orgány uvedené v odseku 1, členovia stráže prírody a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody sú oprávnení ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

   Ing. Jozef Polačko

prednosta

Krajského úradu v Prešove

 

 

Príloha č. 3

k vyhláške Krajského úradu

v Prešove č. 1/1999 

A. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku

 od 1. novembra do 15. júna

 1. Bielovodská dolina od poľany Biela voda - modrá značka*
 2. Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom - zelená značka*
 3. Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom - modrá značka*
 4. Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo - zelená značka (náučný chodník )*
 5. Kopské sedlo od Bieleho plesa - modrá značka*
 6. Jahňací štít od Zeleného plesa - žltá značka*
 7. Veľká Svišťovka od Zeleného plesa - červená značka* 
 8. Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky - červená značka*
 9. Malá Studená dolina od Téryho chaty - zelená a žltá značka*
 10. Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty - modrá a žltá značka*
 11. Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky - modrá značka*
 12. Velická dolina od Velického plesa - zelená značka*
 13. Rysy od rázcestia nad Žabím potokom - červená značka*
 14. Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom - modrá značka*
 15. magistrála Sliezky dom – Popradské pleso v čase snehovej pokrývky – červená značka*
 16. Mlynická dolina od vodopádu Skok - žltá značka*
 17. Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále - žltá značka*
 18. Furkotská dolina od chaty pod Soliskom - modrá značka*
 19. Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese - modrá značka*
 20. Kriváň od horárne Tri Studničky - zelená značka*
 21. Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu - modrá značka*
 22. Tichá dolina od chatky Tábor - žltá značka*
 23. Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo - modrá značka
 24. Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú - žltá značka
 25. Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo - žltá značka, Gáborovo sedlo - zelená značka a Bystré sedlo - modrá značka 
 26. od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance - zelená značka a na Jamnické sedlo - modrá značka;
 27. od kóty Klinovaté na Baranec - zelená značka
 28. ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec - žltá značka
 29. Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo - zelená značka, na Smutné sedlo - modrá značka a Jalovecké sedlo - zelená značka
 30. Jalovecká dolina od križovatky na Salatín - zelená značka a na Baníkovské sedlo - modrá značka
 31. hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla Pálenica po Pyšné sedlo - červená značka
 32. Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo - modrá značka a na sedlo Zábrať - zelená značka*
 33. Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová - modrá  značka
 34. Spálená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá - modrá značka a na Baníkovske sedlo - žltá značka*
 35. Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu - zelená značka a na sedlo Zábrať - žltá značka
 36. Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou – modrá značka na Bobrovecké sedlo a na sedlo Príslop - zelená značka
 37. od ústia Juráňovej doliny na Hrubý vrch a Bobrovecké sedlo - červená značka*

B. Sezónna uzávera turistického chodníka v národnom parku 

od 1. januára do 15. júna

Symbolický cintorín pod Ostrvou - žltá značka z oboch smerov*

Poznámky:

 1. Všetky miesta sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov sú vyznačené na tabuliach priamo v teréne.
 2. Turistické a náučné chodníky označené „*“ sa nachádzajú v chránenom území s piatym stupňom ochrany.

Príloha č. 4

k vyhláške Krajského úradu

v Prešove č. 1/1999 

 

Podmienky pohybu návštevníkov národného parku 

mimo turistických a náučných chodníkov

 1. Návštevníci  národného  parku  sa  môžu  v  sprievode  oprávnenej  osoby  pohybovať mimo turistických a náučných chodníkov na celom území národného parku okrem lokalít 
 1. masív Javorinskej Širokej až po severozápadný Žabí vrch Javorový, doliny Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka),
 2. Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží,
 3. Belianske Tatry,
 4. Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
 5. Slavkovská dolinka vrátane skalnatých stien až po Granátovú lávku,
 6. Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z  juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
 7. oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a  dolinami  (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubé a  východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát.
 1. Za jeden deň môže vystúpiť na jeden vrchol, na ktorý nevedie turistický alebo náučný chodník, najviac 30 osôb vrátane oprávnených osôb. Jedna oprávnená osoba môže viesť najviac 5 návštevníkov národného parku.
 2. Oprávnená osoba je povinná plánovanú túru s návštevníkmi národného parku nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry Správe národného parku s uvedením svojho mena a priezviska, počtu sprevádzaných osôb a vrcholu, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Oprávnená osoba sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 2.
 3. Oprávnená osoba pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov je povinná mať pri sebe preukaz o odbornej spôsobilosti alebo iný preukaz potvrdzujúci oprávnenosť na pohyb vo vysokohorskom prostredí a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5).

Príloha č. 5

k vyhláške Krajského úradu

v Prešove č. 1/1999 

Vyhradené cykloturistické trasy pre individuálnu cykloturistiku 

na území národného parku

 1. Lysá Poľana – Bielovodská dolina (horáreň)
 2. Biela voda – Chata pri Zelenom plese 
 3. Kežmarské Žľaby – Mlynčeky
 4. okruh Tatranská Lomnica (stanice lanovky) – Štart
 5. Okruh nad Eurocampom
 6. Stará Lesná – Tatranská Lomnica
 7. Starý smokovec – rebienok
 8. okruh nad Novou Lesnou
 9. okruh nad Novou Lesnou –Stará Lesná
 10. Dolný Smokovec – Žakovská poľana – Gerlachov
 11. Nový Smokovec (zastávka Sibír) – Žakovská poľana – Gerlachov
 12. Tatranská polianka – Sliezky dom
 13. Vyšné Hágy – Štôla (horáreň)
 14. Nová Polianka – nad Štôlou
 15. TEŽ Popradské Pleso – Popradské pleso
 16. Podbanské – Kôprova dolina
 17. Podbanské – Tichá dolina
 18. Pribylina – Žiarska dolina
 19. ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata
 20. Zuberec – Roháčska dolina
 21. Zverovka – Látaná dolina
 22. Zuberec – Habovka - Oravice

Trasy uvedené v bode 1 až 22 sa považujú za vyhradené cykloturistické trasy, ak

 1. sa na ne nevzťahujú sezónne uzávery podľa prílohy č. 3 a
 2. rýchlosť jazdy na bicykloch neprekročí rýchlosť 15 až 20 km za hodinu.

Na vyhradených cykloturistických trasách má peší návštevník (chodec) prednosť pred cyklistom. 

Príloha č. 6

k vyhláške Krajského úradu

v Prešove č. 1/1999 

Vyhradené miesta na lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch na území národného parku

 1. Koridor Lomnické sedlo - Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica v období od 15. decembra do 15. apríla a od 16. júna do 31. októbra,
 2. Slavkovský nos - Smokovce - Nová Lesná v období od 16. júna do 31. októbra,
 3. v Spálenom žľabe v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15. apríla
 4. Chata Solisko - lyžiarska zjazdovka - Štrbské Pleso v období od 15. decembra do 15.apríla a od 1. júla do 15. septembra.

Miesta uvedené v bode 1 až 4 sa považujú za vyhradené miesta pre lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch, ak 

 1. maximálny počet letov na jednom vyhradenom mieste za jeden deň neprekročí limit 10 letov, 
 2. sa let nahlási vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň plánovaného letu Správe národného parku s uvedením mena a priezviska osoby vykonávajúcej let na závesnom alebo kĺzavom padáku a miesta, na ktorom sa má let uskutočniť; nahlasujúca osoba sa presvedčí, či plánovaný let je v rámci limitu stanoveného v písmene a),
 3. lety sa uskutočňujú v čase od 9,00 hod do 16,00 hod.

Príloha č. 7

k vyhláške Krajského úradu

v Prešove č. 1/1999 

 

Vyhradené trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie

na území národného parku

 

1. Zjazdové lyžovanie po vyznačených lyžiarskych tratiach:

 1. Zverovka - Spálená,
 2. Madajka,
 3. Žiarska dolina,
 4. Račkova dolina,
 5. Podbanské,
 6. Štrbské Pleso - Interski, Esíčko, Solisko,
 7. Smokovce - Hrebienok, Jakubkova lúka, za hotelom Bellevue,
 8. Tatranská Lesná,
 9. Tatranská Lomnica - Jamy, Štart, Čučoriedky,
 10. Skalnaté pleso - Lomnické sedlo,
 11. Ždiar - Strednica,
 12. Tatranská Javorina – Gomboší vrch

 

 1. Bežecké lyžovanie
 1. oficiálne bežecké trate Areálu Snov Štrbské Pleso,
 2. bežecké trate areálu Spálená,
 3. bežecké trate areálu obce Štôla,
 4. turistické chodníky,
 5. lesné cesty.

Turistické chodníky a lesné cesty sa považujú za vyhradené trasy pre bežecké lyžovanie, ak sú vhodné snehové podmienky a nevzťahuje sa na ne sezónna uzávera podľa prílohy č.3. Na turistických chodníkoch a lesných cestách má peší návštevník (chodec) prednosť pred lyžiarom.

Príloha č. 8

k vyhláške Krajského úradu

v Prešove č. 1/1999 

 

Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu 

na území národného parku a podmienky ich vykonávania 

A.

VYHRADENÉ MIESTA PRE VÝKON HOROLEZECTVA, 

SKALOLEZECTVA A SKIALPINIZMU NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU 

 1. Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít
 1. masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny  okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21.decembra do 20.marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
 2. Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
 3. Belianske Tatry,
 4. Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
 5. Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,
 6. Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
 7. oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka od 21. decembra do 20. marca s nástupom spod steny cez Furkotskésedlo ),
 8. všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier.
 1. Vyhradené trasy pre skialpinizmus
 1. vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v  Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
 2. v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko,
 3. v Žiarskej doline - Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým miestom je Žiarska chata,
 4. Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba a späť,
 5. Spálená dolina
 6. zjazdovka Spálená - Salatínska dolina.

B.

PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE HOROLEZECTVA A SKALOLEZECTVA 

NA VYHRADENÝCH MIESTACH

 1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.
 2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka - Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik. 
 3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). Počas výcviku začiatočníkov musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto preukazom, sprevádzaná inštruktorom horolezectva.
 4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť Správe národného parku. 
 5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie.
 6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

C.

PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE SKIALPINIZMU NA VYHRADENÝCH MIESTACH

 1. Skialpinizmus môžu vykonávať skialpinisti a horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch (ďalej len „skialpinista“).
 2. Skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. Skialpinizmus možno vykonávať od 21.decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo.
 3. Maximálny počet skialpinistov na jednom mieste za jeden deň sa stanovuje na 30 osôb.
 4. Skialpinista je povinný sa nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry na Správe národného parku s uvedením svojho mena, priezviska a miesta, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Skialpinista sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 3.
 5. Skialpinista je povinný mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). 

 

Oznámenie Krajského úradu v Prešove 

o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/1999 

o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku 

 

 

O z n á m e n i e

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky - Správou Tatranského národného parku vydal 29. júna 1999 všeobecne záväznú vyhlášku (ďalej len „vyhláška„) č. 1/1999 o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku.

Účelom vydania vyhlášky je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku, ako aj k  jeho únosnému kultúrno - výchovnému využívaniu. Vyhláška upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno -výchovnom využívaní národného parku.

Vyhláška bude uverejnená v Krajskom vestníku Krajského úradu v Prešove po vydaní oznámenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; na nahliadnutie je na Krajskom úrade v Prešove, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom  úrade v  Poprade, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, na Okresnom úrade v Tvrdošíne na Obecnom úrade v Bobrovci, Obecnom úrade v Habovke, Obecnom úrade v Jakubovanoch, Obecnom úrade v Jalovci, Obecnom úrade v Jamníku, Obecnom úrade v Konskej, Obecnom úrade v Kvačanoch, Obecnom úrade v Liptovskej Kokave, Obecnom úrade v Liptovských Matiašovciach, Obecnom úrade v Liptovskom Trnovci, Obecnom úrade v Okoličnom, Obecnom úrade v Pribyline, Obecnom úrade v Smrečanoch, Obecnom úrade v Štôle, Obecnom úrade v Štrba, Obecnom úrade v Tatranskej Javorine, Mestskom úrade v Tvrdošíne, Obecnom úrade vo Vitanovej, Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách, , Obecnom úrade v Zuberci, Obecnom úrade v Ždiari, Obecnom úrade v Žiari a na Správe národných parkov Slovenskej republiky - Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. 

Vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po uverejnení oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

 

Jazyk

Logo SOPSR

icon-facebook2

Partneri

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Attachment-1

 

 

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Živé kamery

Kriváň

krivan

Prítok rieky Belá LIVE

001003 003575

 Štrbské pleso LIVE

pleso

Bociany - Demänová

1896

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Liskova

55

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Pribylina

prib

 

Návštevníci

DnesDnes284
CelkovoCelkovo1757397

Reklama

 

kukaj logo6

ropk