MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA V TANAP-e

Za účelom zlepšenia, prípadne zachovania existujúceho vodného režimu, zabrzdenia prirodzene prebiehajúcej sukcesie a obmedzenia konkurenčných vzťahov Správa TANAP-u aj tento rok v spolupráci so Spišským horolezecko – vysokohorským spolkom „TATERNICI“ zrealizovala v uplynulých dňoch manažmentové opatrenia v SKUEV0139 Gánovské slaniská ako aj v ďalších vzácnych územiach TANAP-u.

Plocha biotopu európskeho významu Prechodné rašeliniská a trasoviská v NPR Mraznica (kat. úz. Batizovce) je významná z hľadiska zachovania chráneného druhu národného významu blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), ktorá na Slovensku patrí medzi veľmi zriedkavé druhy. Táto lokalita je výrazne ohraničená, s tendenciu zarastania náletovými drevinami a trávami, z toho dôvodu sme na ploche 0,10 ha vykosili bezkolencové rastlinné spoločenstvo o výške 40 - 50 cm a vyrúbali dreviny (Picea abies, Alus glutinosa, Betula pubescens) do priemeru 10 cm. Pokosená a vyrúbaná biomasa bola uhodená na menšie kopy mimo predmetnú záujmovú plochu.

V území európskeho významu SKUEV0139 Gánovské slaniská v kat. úz. Hôrka boli manažmentové opatrenia na ploche 0,60 ha zamerané na zachovanie priaznivého stavu mokraďových biotopov na dvoch lokalitách (pri hlavom ťahu na Levoču a pod miestnou cestou pri pekárni). Opatrenia pozostávali z kosenia fytomasy o výške približne 30 - 40 cm s jej následným odvozom mimo záujmovú plochu s výskytom chráneného druh národného významu sivuľka prímorská (Glaux maritima).

Manažmentové opatrenia v PR Medzi bormi (SKUEV0145 Medzi bormi) v kat. úz. Zuberec pozostávali z kosenia výmladkov náletových drevín rodov Salix sp., Betula sp., Populus sp., Frangula sp. do priemeru 1-2 cm. Pokosené výmladky boli v hustejších miestach uhodené na menšie kopy. Tieto opatrenia boli vykonané na ploche 1,21 ha. Realizácia týchto opatrení bola podmienená zachovaním chránených a vzácnych rašelinných druhov rastlín, ako sú páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum), kľukva močiarna (Oxycoccus palustris) a chránených nízkych krov, ako je rojovník močiarny (Ledum palustre), či androméda sivolistá (Andromeda polifolia).

Na lokalite Jalovec – Bariny v kat. území Jalovec sme pre zachovanie vzácnych druhov ako sú ostrica blšná (Carex pulicaris), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) vykonali potláčanie trsti obyčajnej (Phragmites communis) v okrajovej časti záujmovej plochy a bezkolencového rastlinného spoločenstva v centrálnej časti záujmovej plochy. Pokosená biomasa bola z celkovej plochy 0,38 ha uhodená na menšie kopy mimo predmetnú záujmovú plochu.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes781
CelkovoCelkovo5738952

Reklama

 

kukaj logo6

ropk