Stretnutie pracovníkov Environmentálnej výchovy ŠOP SR.

V dňoch 25. - 26. 9. 2013 sa uskutočnilo školenie pracovníkov environmentálnej výchovy, zástupcov CHránených krajinných oblastí a Národných parkov na Slovensku. V Škole ochrany prírody vo Varíne, na Správe NP Malá Fatra si účastníci navzájom vymenili pracovné skúsenosti a poznatky so žiakmi, ale aj s verejnosťou. Porady sa zúčastnili i pracovníci Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR z Banskej Bystrice. Úvodom porady oboznámil Ing. Ivan Koubek zo ŠOP SR v B.B. s inštrukciami k organizovaniu seminárov pre učiteľov - „Svet Karpát“. Ing. Alena Grešková predstavila projekt ŠF Mokrade, kde oboznámila zúčastnených s pripraveným materiálom „Mokrade na Slovensku „  a film „Mokrade – Ramsarské lokality na Slovensku“. Zástupcovia MŽP SR, RNDr. J. Klinda a PhDr. L. Fančová oboznámili s novou koncepciou EVV v rámci MŽP SR. V ďalšej časti školenia nasledovali prednáškové bloky, kde sa postupne prezentovali pracovníci prítomných správ. Za Správu TANAP-u sa zúčastnila pracovníčka pre EV M. Proháczková, ktorá vo svojom vstupe premietla film o práci strážnej služby s fotopascami a film Tatranské reality schow o web kamerách, použitých pri sledovaní živočíchov v TANAP-e, v spolupráci so Slovenskými elektrárňami – členom skupiny ENEL, ktorí počas siedmich rokov finančne podporovali realizáciu projektov. V Power pointovej prezentácii o „Mŕtvom dreve“ poukázala na jeho potrebu v lesnom ekosystéme. V časti aktivít sa snažili účastníci poskladať Puzzle z dreva, ktoré boli pripravené ako aktivita pre malé deti MŠ a ZŠ. Všetci zúčastnení sa pri práci zabavili.