Výzva pre návštevníkov Tatranského národného parku ohľadom nepoužívania zábavnej pyrotechniky v čase vianočných a novoročných sviatkov

Správa Tatranského národného parku vyzýva ctených návštevníkov Tatranského národného parku, aby na jeho území a v jeho ochrannom pásme, v súvislosti s oslavou  vianočných a novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Používanie zábavnej pyrotechniky  a zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty je na územiach našich národných parkov zakázané zákonom a jeho nedodržanie je postihované finančnými pokutami.

Odôvodnenie z hľadiska záujmov ochrany prírody:

Vysokohorské prostredie Tatranského národného parku so svojimi údoliami a skalnými stenami poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických vĺn. Výbuchy a záblesky spôsobené zábavnou pyrotechnikou sú tak schopné prenikať na veľké vzdialenosti, pričom intenzita hluku so vzrastajúcou vzdialenosťou od jeho zdroja klesá len veľmi pomaly.

U chráneného živočícha ako je kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres s následkom nekontrolovaného správania sa. Dôsledkom takéhoto stresového správania sa je často útek čriedy kamzíkov do lavínových terénov, kde v prípade odtrhnutia lavíny hrozí riziko úhynu celej čriedy. Stres u divo žijúcich zvierat a vtákov vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob, čo v ťažkých zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania. 

Správa Tatranského národného parku preto verí, že si všetci spoločne vychutnáme príjemné a zábavnou pyrotechnikou nerušené sviatky v náručí krásnej prírody Tatranského národného parku a dodržiavaním ustanovení zákona tak spoločne prispejeme k ochrane jeho fauny.