Pre vybrané maloplošné chránené územia sa spracovali Programy starostlivosti

V rámci projektu ŠF 131 PS „Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000“ bolo spracovaných 18 programov starostlivosti o vybrané územia európskeho významu. Jedná sa prevažne o územia, ktoré nie sú v prekryve s existujúcou sieťou chránených území, alebo sú s ňou v prekryve iba v určitej časti. Pre tieto územia boli v programoch starostlivosti stanovené rámce obhospodarovania, podmienky a spôsob využívania územia tak, aby sa naplnili ciele ochrany, ktoré spočívajú hlavne v udržaní alebo zlepšení stavu biotopov a biotopov druhov, ktoré tvoria predmet ochrany chráneného územia. Spracovaním programov starostlivosti však naša práca ani zďaleka nekončí. Nasledovať budú stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, predstavenie a rozdiskutovanie spracovaných programov starostlivosti, ich dopĺňanie, nadväzovanie spolupráce a hľadanie spoločných riešení. Až potom budú môcť byť programy starostlivosti schválené a bude sa podľa nich územie využívať nasledujúcich 30 rokov.