Svetový deň mokradí

Tento významný deň si pripomíname 2. februára. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Svetovým dňom mokradí sme si pripomenuli podpis Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známeho aj ako Ramsarská konvencia (podpísaná 2. februára 1971). Pristúpením k tomuto dohovoru sa aj Slovensko zaviazalo zabezpečiť dostatok vody pre prírodu a od nej závisiace budúce generácie. Slovensko má do ramsarského zoznamu zapísaných 14 lokalít. Pracovníčka Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe  M. Proháczková sa počas celého mesiaca február stretávala so žiakmi  základných škôl a Strednej odbornej školy technickej v Poprade. V tento významný deň sme si v rámci environmentálnej výchovy premietli filmy a prezentácie o mokradiach. Besied sa zúčastnilo viac ako 930 žiakov spolu s pedagógmi.