Staro – nový druh vegetácie pre TANAP?

Lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)

Na základe podrobnejšieho taxonomického a fytocenologického štúdia v roku 2000 bol tento druh rozčlenený na dve skupiny populácií – Cochlearia pyrenaica a Cochlearia tatrae.

Lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae) je viazaný na vlhké mylonitové a granitové sutiny na severných svahoch glaciálnych kotlov, v blízkosti snehových polí v subalpínskom až subniválnom stupni Tatier.

Lyžičník pyrenejský (Cochlearia pyrenaica) rastie na studených prameniskách s vápnitým substrátom silne mineralizovaných v montánnom stupni. Na Slovensku je v súčasnosti zaznamenaný výskyt len v NP Veľká Fatra. Na území TANAP-u v lokalite Tatranská Kotlina je posledný záznam z roku 1966 (Futák)  ako Cochlearia tatrae. V roku 1973 Futák uvádza, že lokalita zanikla následkom vysokého a prudkého toku vody. Vzhľadom na nízky stav snehu v zimnom období bol lyžičník náhodne nájdený v uvádzanej lokalite. Populácie sú  bohato porastené v pramenisku s vyzrážanými minerálnymi látkami. Na základe rozdielnych stanovištých podmienok sa pravdepodobne jedná o druh lyžičník pyrenejský. Vo vegetačnom období bude možné  určiť druh podľa morfologických odlišností.