Viete kto nikdy nezavrie ústa?

Hoci vrcholky Tatier ešte stále pokrýva vrstva snehu, doliny a podhorie už dýcha životom a v niektorých potokoch čoskoro  začne neres „nepravých“ rýb - mihúľ, nazývaných v staršej literatúre aj kruhoústnice, vďaka okrúhlim prísavným ústam so svalnatým jazykom a rohovitými zúbkami. Nemajú pravé ústa ale otvorený kruhovitý disk, ktorý sa nedá zavrieť. Mihule pripomínajú tvarom tela úhora a v dospelosti dosahujú dĺžku tela 8 – 20 cm. Vyskytujú sa v tokoch s čistou vodou v úsekoch s tiahlym, no nie príliš silným prúdom. Larvy mihúľ tzv. minohy žijú v bahnitom substráte a po asi 4 – 7 rokoch sa menia na dospelé jedince.

Mihuľa je považovaná za bioindikátor čistoty vody. V povodí rieky Poprad sa vyskytuje mihuľa potočná (Lampetra planeri). Aj kvôli nej bola horná časť rieky Poprad vyhlásená v roku 2004 za chránené územie európskeho významu patriace do sústavy Natura 2000. Medzi dôležité lokality jej výskytu v povodí Popradu patrí Slavkovský potok pretekajúci obcou Veľký Slavkov, ktorý bol kvôli jej výskytu zaradený medzi tzv. genofondové lokality. Najvýznamnejším rezervoárom mihule potočnej je Velický potok. V povodí Popradu bol potvrdený výskyt mihule aj v potoku Mlynica (Lučivianka). Dôležité refúgium je  Slavkovský jarok pretekajúci obcou Malý Slavkov, blízky Stránsky potok ale aj Beliansky potok nad mestom Spišská Belá, ktorého časť bola vyhlásená za územie európskeho významu sústavy Natura 2000.

Na Liptove, v povodí horného Váhu, je situácia čiastočne odlišná. Vyskytuje sa tu totiž o niečo väčšia mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae). Na jej ochranu boli na Liptove vyhlásené územia európskeho významu a to  rieky Hybica a Biely Váh. Výskyt mihule ukrajinskej bol potvrdený aj v samotnej rieke Váh pod Liptovským Hrádkom a v Lipt. Mikuláši.

Všetky druhy mihúľ majú vysokú ochranársku hodnotu, pretože sú na Slovensku kriticky ohrozené. Sú to krátkoveké živočíchy a aj dočasné zmeny ich typického životného prostredia možu mať pre ne fatálne následky. Pre ich zachovanie je potrebné zabezpečiť čistotu vody, zabrániť regulácii tokov, nekontrolovaným výrubom brehových porastov a zásahom do koryta toku.