Prvý rybovod pod Tatrami

V minulom storočí sa v rámci regulácie vodných tokoch povodia rieky Poprad vybudovala sústava riečnych stupňov. Tieto stupne však zamedzujú migrácii rýb, čím sú ohrozené ich populácie, pričom vznikajú izolované úseky tokov, v ktorých dochádza k trvalým zmenám a poškodeniam pôvodného životného prostredia organizmov. Migračné bariéry je však možné spriechodniť výstavbou rybovodov. Sú to priechody pre ryby, mihule a ďalšie vodné živočíchy, ktoré vytvoria náhradný vodný prúd, umožňujúci týmto živočíchom bezpečne prekonať migračnú bariéru proti prúdu aj po prúde.     

V októbri tohto roku zrealizoval Slovenský vodohospodársky podnik prvé prebudovanie stupňa na toku Mlynica (Lučivianka) pri cyklistickom chodníku v meste Svit. Jedná sa o riečny stupeň, ktorý bol v minulosti poškodený povodňami a neslúžil už svojmu účelu. Vybudoval sa tzv. celokorytový bystrinný sklz, avšak s preliačeným miskovitým profilom a vytvorením profilu v tvare písmena „V“ v strede prúdnice. Takto realizovaný sklz umožní dosiahnuť v rybovode rôzne rýchlosti prúdenia vody, čo je dôležité pre migráciu „slabších rybích plavcov“. Na ľavom okraji koryta vznikli úseky s plytšou, pomalšie tečúcou vodou umožňujúce prekonanie rybovodu aj menej zdatným mihuliam, prípadne až neplavcom hlaváčom. Vytvorenie samostatného stredového V-profilu zase zabezpečí dostatočnú výšku vodnej hladiny v hlavnej prúdnici sklzu počas jesennej neresovej migrácie pstruha potočného pri nízkych vodných stavoch.

Z hľadiska plnenia si záväzkov SR voči európskej Rámcovej smernici o vode dôjde v nasledujúcich rokoch k rozsiahlemu spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch Slovenska, vrátane rieky Poprad s jej kaskádami riečnych stupňov medzi mestami Svit a Poprad. Výstavba týchto rybovodov bude mať veľký prínos nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj rybárstva a trvalo udržateľného využívania vodných tokov.