Tatranské rieky a ich obyvatelia

Účelom pravidelných kontrol vodných tokov, ktoré vykonávajú terénni pracovníci Správy TANAP-u, je aktuálne posúdenie ich stavu, zisťovanie nepovolených zásahov do vodných tokov a brehových porastov a monitoring fauny. O kvalite vodného toku veľa napovie aj výskyt a početnosť  živočíšnych druhov, ktoré sú na vodné toky spôsobom života naviazané, ako napríklad vodnár potočný, rybárik riečny alebo bocian čierny. Medzi indikátorov prírodnej zachovalosti vodných tokov bezpochyby patrí aj vydra riečna, ktorej potravu v tatranských podmienkach,  počas zimných mesiacov tvoria prevažne pstruhy, hlaváče a zimujúce skokany. Jej prítomnosť  na zamrznutom vodnom toku prezradia hlavne jej stopy alebo trus, ktorý je väčšinou riedky a tmavo sfarbený. Potešujúce je, že výskyt vydry riečnej je v posledných rokoch pravidelne potvrdzovaný takmer na všetkých významnejších vodných tokoch v kompetenčnom území Správy TANAP-u.