Manažmentové opatrenia v chránených územiach

Za účelom zlepšenia, prípadne zachovania existujúceho vodného režimu, zabrzdenia prirodzene prebiehajúcej sukcesie a obmedzenia konkurenčných vzťahov Správa TANAPu v spolupráci so Spišským horolezecko – vysokohorským spolkom „TATERNICI“ zrealizovala v uplynulých dňoch manažmentové opatrenia v NPR Mraznica a SKUEV0139 Gánovské slaniská.

Plocha biotopu európskeho významu Prechodné rašeliniská a trasoviská o výmere približne 0,20 ha v NPR Mraznica (kat. úz. Batizovce) je významná z hľadiska zachovania chráneného druhu národného významu blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), ktorá na Slovensku patrí medzi veľmi zriedkavé druhy. Táto lokalita je výrazne ohraničená, s tendenciu zarastania náletovými drevinami a trávami bez perspektívy rozšírenia tohto druhu za jej hranicu, a preto sme i tento rok pokračovali v manažmente, ktorý pozostával z odstraňovania sukcesných štádií náletových drevín a udržiavania plochy kosením a odstraňovaním biomasy v období, kedy sú už semená druhu dozreté a vypadané.

V území európskeho významu SKUEV0139 Gánovské slaniská boli manažmentové opatrenia zamerané na zachovania priaznivého stavu mokraďových biotopov na štyroch lokalitách v kat. úz. Hôrka a Švábovce. Opatrenia pozostávali z kosenia trávnych spoločenstiev a spoločenstiev s progresívnym rozmachom trsti obyčajnej (Phragmites communis) o celkovej výmere 0,75 ha. Pokosená biomasa bola následne z plochy výskytu vzácnych druhov odstránená. Na týchto lokalitách sa vyskytuje chránený druh národného významu sivuľka prímorská (Glaux maritima), ktorý si vyžaduje značne zásadité a zasolené pôdy a šašina hrdzavá (Schoenus ferrugineus), ktorá tu má jednu z posledných lokalít na Slovensku a zároveň jedno z dvoch známych miest výskytu v územnej pôsobnosti Správy Tatranského národného parku.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________