Praktická starostlivosť v NPR Hranovnická dubina

Iba 20 km severne od NPR Hranovnická dubina sa do výšky vypínajú Vysoké Tatry. V Hranovnickej dubine sa však na južných svahoch nad riekou Hornád zachovala ojedinelá lokalita teplomilnej vegetácie dubín. Väčšinu územia rezervácie tvoria lesné spoločenstvá, no druhovo zaujímavá je aj vegetácia skalných biotopov.

Práve v nezarastených skalnatých miestach sa vyskytuje kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica), ktorý má ťažisko výskytu v teplejších oblastiach Slovenska. Jedná sa o chránený druh európskeho významu, ktorý je ohrozeným druhom našej flóry.

Hlavným dôvodom jeho ústupu je, že strmé skalné svahy s výskytom kosatca postupne zarastajú krovinami. So súhlasom vlastníka pracovníci Správy TANAP-u odstránili v NPR Hranovnická dubina časť kríkov, čím sa odkryl svah kde sa kosatec vyskytuje. Budúci rok bude praktická starostlivosť pokračovať v najspodnejšej časti lokality a okolo náučného chodníka.