Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva v roku 2022

15. až 16. januára sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Správou TANAPu boli monitorované úseky na riekach Váh, Poprad, Oravica a ich prítoky.

Najpočetnejšie druhy vodných vtákov na týchto úsekoch boli kačica divá, vodnár potočný, potápač veľký, labuť veľká, kačica chrapka, čajka bielohlavá, volavka popolavá, potápka malá a rybárik riečny.

Každoročne sa popri hlavnej náplni sčítania vtáčích druhov potravne naviazaných na vodu, sledujú aj pobytové znaky iných chránených živočíchov. Okrem vydry riečnej sme mali popri vodných tokoch možnosť sledovať aj stopy vlka dravého, rysa ostrovida a pobytové znaky bobra vodného.
Súčasťou mapovania vtáctva je aj sledovanie stavu vodných tokov z hľadiska ich znečistenia.

Na Bielom Váhu a v úseku, kde za posledné roky pravidelne evidujeme minimálne 4 páry vodnárov potočných, rieka akoby nežila. Bolo to spôsobené vypustením kalov z čističky odpadových vôd. Za takýchto okolností je lov drobných živočíchov pre vodnára komplikovaný a jeho prítomnosť sme zaznamenali až po zhruba štyroch kilometroch, kde bola voda čiastočne vyčistená.