Hlucháne, obete lanových dráh...

Len pred pár dňami došlo k nálezu uhynutého hlucháňa hôrneho pod lanovkou Štart v Tatranskej Lomnici. Pre niekoho možno kuriózny prípad, nie však pre tých, ktorým záleží na prežití hlucháňa najmä v dobe, keď jeho populácia na Slovensku je na pokraji vyhynutia. Tento opakovaný a zbytočný úhyn hlucháňa v Tatranskom národnom parku je mementom pre všetky zúčastnené strany, ktoré majú ambíciu podieľať sa na „rozvoji Tatier“, aby nezabúdali na primárnu funkciu národného parku, ktorou bez pochybností je ochrana prírody a jej zložiek.

Žiaľ, ide v poradí už druhé evidované usmrtenie jedinca hlucháňa na ťažnom zariadení lanovky v danej lokalite. To či ide iba o druhý prípad úhynu hlucháňa v histórii existencie lanovkových dráh v Tatrách je ťažké povedať. V TANAP-e žije totiž množstvo predátorov a požieračov úhynov, ktoré sa s takto nájdenými jedincami vedia vysporiadať skôr než ich nájde človek. Ďalším faktorom môže byť schopnosť zraneného vtáka preletieť dlhú vzdialenosť od miesta kolízie, kým v poraste uhynie. Prvé takéto usmrtenie sme zaevidovali v roku 2009 pod lanovkovou dráhou Štart – Čučoriedky. Okolnosti nájdenia a devastačné rany na hrudi v oboch prípadoch jednoznačne hovoria o príčine ich konca. V roku 2013 bol tiež zaznamenaný nález ďalšieho vzácneho kurovitého vtáka tetrova hoľniaka pod lanovkou Solisko na Štrbskom Plese. Za nepriaznivých poveternostných podmienok a zlej viditeľnosti, ktorá je v horách častá, dochádza ku kolíziám vtáctva s prvkami, ktoré do ich životného priestoru  nepatria a nevedia ich počas letu ani predvídať. 

Budovanie lyžiarskych stredísk so sebou prináša aj rozsiahle odlesňovanie, následnú eróziu, výstavbu zasnežovania, budovanie elektrických vedení, budov, reštaurácií, bufetov, parkovísk, vodných nádrží, hluk a stres pre živočíchy a pod. O negatívnych vplyvoch budovania zjazdoviek na horské ekosystémy a ich jednotlivé spoločenstvá bolo popísaných mnoho odborných zahraničných aj domácich vedeckých článkov, no napriek tomu tlaky investorov na budovanie nových zjazdových tratí v TANAP-e neutíchajú.

Čisté hory

Aj tohto roku sa na území TANAP-u uskutočnila už tradičná akcia ČISTÉ HORY, tentokrát už jej 42. ročník. Do čistenia turistických chodníkov a ich bezprostredného okolia od odpadkov po letnej turistickej sezóne sa môže zapojiť ktokoľvek, komu nie naša príroda ľahostajná.

Akciu každoročne organizujú ŠL TANAP-u v spolupráci so Správou TANAP-u od Oravíc až po Tatranskú Javorinu. A hoci bola posledná septembrová sobota upršaná, aj napriek nepriazni počasia sa čistenia Tatier zúčastnila hŕstka skalných dobrovoľníkov, predovšetkým z radov profesionálnych a dobrovoľných strážcov prírody. I keď pred štyrmi desaťročiami organizátori prvého ročníka zrejme dúfali, že po pár rokoch už nebude čo upratovať, ich želanie sa nesplnilo a stále je čo zbierať. Len čistenie dolín Západných Tatier z južnej strany zabralo 14 igelitových vriec, čo bolo viac ako 8 kg odpadu.
Do upratovania sa v posledných rokoch aktívne a pravidelne zapájajú školy, no záujem badáme aj zo strany rôznych firiem, ktoré pre svojich zamestnancov organizujú aj takéto spoločné podujatia.
V mene tatranskej prírody všetkým zúčastneným ďakujeme za nezištnú pomoc a spoluprácu.

Letná turistická sezóna 2020

Počas tohtoročnej turistickej sezóny v roku 2020 Správa Tatranského národného parku zaznamenala zvýšený nárast početnosti turistov vo svojom území. Domáci občania, ale aj občania susedných štátov uprednostnili v čase neistej situácie s koronavírusom a COVID-19 dovolenku na Slovensku. Najpríťažlivejšou voľbou sa pre nich stala príroda, ktorá je jedným z najbezpečnejších miest na rekreáciu a na posilnenie imunity. Väčšina z turistov využila dovolenku v národnom parku v súlade so zákonom a za dodržania všetkých platných legislatívnych predpisov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a k znehodnocovaniu tohto jedinečného územia. Avšak stráž prírody zaznamenala aj zvýšený počet turistov, ktorí si svoj pobyt v národnom parku chceli urobiť podľa vlastných predstáv. Samozrejme sa takýmto konaním vedome dopúšťali porušenia zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a takisto aj ostatných platných legislatívnych predpisov. Profesionálni strážcovia TANAP-u a členovia stráže prírody riešili veľké množstvo návštevníkov dohovorom. Strážcovia sa snažili výchovne vysvetliť, ako títo porušovatelia svojím konaním negatívne vplývajú na prírodu. Po odbornom vysvetlení si turisti dodatočne uvedomili, čo mohli spôsobiť a boli vďační strážcom za ochotu a ľudský prístup. Našli sa aj neohľaduplní (arogantní) turisti, ktorí sa snažili svoje negatívne konanie voči prírode ospravedlniť nezmyselnými argumentami, častokrát spojenými s agresivitou a vulgarizmami. Takíto porušovatelia boli riešení na mieste v blokovom konaní. Jednalo sa hlavne o tieto priestupky: pohyb mimo turisticky značený chodník, bivakovanie, kúpanie sa v plesách, kúpanie psov v plesách, nekontrolovateľné vodenie psa bez vôdzky v území s vyšším stupňom územnej ochrany, používanie dronu, atď. Správa TANAP-u vyzbierala počas letnej turistickej sezóny od porušovateľov sumu v hodnote viac ako 5000 eur.

Týmito riadkami chceme apelovať na turistov a návštevníkov Tatranského národného parku, aby rešpektovali vzácnosť chránených území a začali sa správať ohľaduplne voči prírode.

Už sa brigádovalo na vlastnom

V máji 2020 nadobudla Slovenská republika parcely v chránenom území Gánovské slaniská, v katastrálnom území obce Hôrka. Územie o výmere viac ako 0,6 ha s výskytom vzácneho biotopu karpatských travertínových slanísk tak do svojej správy získalo Ministerstvo životného prostredia SR. Biotop vzniká hlavne v okolí minerálnych prameňov, kde dochádza k zvýšenej akumulácií solí. Osídľujú ho druhy, pri ktorých je už z názvu zrejmé, že sú na takéto podmienky prispôsobené. Rastú tu druhy ako sivuľka prímorská (Glaux maritima), skorocel prímorský (Plantago maritima), barička prímorská (Triglochin maritima). Okrem typických slanomilných druhov tu nájdeme aj druhy vlhkomilné. Môžeme tu pozorovať zástupcov z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae) – vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) či vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata). Viacero z tu rastúcich rastlinných druhov je ohrozených a vyžadujú si prostredníctvom ochrany vhodného biotopu našu pozornosť.

Dnes sa na väčšine týchto plôch nehospodári a územie bez pravidelnej starostlivosti postupne degraduje a zarastá. Začínajú tu rásť konkurenčne silnejšie druhy ako trsť alebo bezkolenec. Z tohto dôvodu Správa Tatranského národného parku každoročne realizuje praktickú starostlivosť v chránených územiach. 

Deň na hniezde orlov skalných

Vyvedenie dvoch mláďat u našich orlov skalných je vplyvom kainizmu pomerne vzácne. Jeden takýto prípad bol v roku 2020 zistený aj  v Tatranskom národnom parku. Počas kontroly zdravotného stavu mláďat a krúžkovania bola v blízkosti hniezda umiestnená fotopasca. Fotopasca bola odinštalovaná až potom, keď z hniezda úspešne vyleteli obidve mláďatá.

Krátky, cca 10 minútový videodokument, ktorého autorom je profesionálny strážca prírody Správy TANAP-u Ján Hoľma, si môžete pozrieť na nasledujúcom internetovom odkaze: https://youtu.be/fJR4jHzX6Gw

Beseda k príprave letnej školy v Rakovci nad Ondavou

Dňa 4.8.2020 sa uskutočnila v Štôle beseda s OZ rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou v rámci environmentálnych aktivít – prípravy letnej školy v Rakovci nad Ondavou. Besedu pripravila pracovníčka Správy TANAPu pre enviro – výchovu M. Proháczková, ktorá oboznámila zúčastnených s Návštevným poriadkom TANAPu a aktivitami pre školy.

Účastníci si pozreli prezentácie o faune Tatranského národného parku – medveďovi hnedom, kamzíkovi vrchovskom tatranskom a vretenici severnej. Správa TANAPu vo Svite im venovala propagačné materiály.

Záchrana žiab v Tatranskej Lomnici

Upršané počasie nie je ideálne pre turistov, ale obojživelníky nič lepšie postihnúť nemohlo. Hojné počty vhodných vodných plôch na rozmnožovanie a neustále zrážky ich chránia pred vysušením. Pre žubrienky a vajíčka skokanov hnedých pri technickej vodnej nádrži na zasnežovanie v Tatranskej Lomnici mali nadmerné zrážky pomerne negatívny vplyv. Vodné plochy, kde boli žaby namnožené, boli počas prívalových dažďov splavené do vodnej nádrže, ktorá je zabezpečená proti vniknutiu, ako aj uniknutiu, terestrických živočíchov, čo znamenalo, že mladé čerstvo vyvinuté žabky ostali v objekte uviaznuté.

Správca vodnej nádrže ohlásil Správe TANAP-u vzniknutú situáciu a spolu zorganizovali záchranný odlov uväznených žiab. Dňa 23.07.2020 bolo z nádrže vyzbieraných niekoľko tisíc malých skokanov, ktoré majú svoj nový domov v lepších podmienkach. Zamestnanci Správy TANAP-u nádrž naďalej monitorujú a nové prírastky obojživelníkov postupne z nádrže zachraňujú.

Jarné sčítanie kamzíkov 2020

Za sprievodu slnečného, ale aj poriadne veterného, počasia sa dňa 10.7.2020 konalo jarné sčítanie kamzíkov vrchovských tatranských (Rupicabra rupicabra tatrica), v spolupráci Správy TANAPu, ŠL TANAPu a Tatrzańskiego Parku Narodowego. V Tatrách bolo napočítaných spolu 972 jedincov kamzíka vrchovského tatranského, z toho 329 na poľskej strane Tatier, 152 v Západných Tatrách a 491 vo Vysokých Tatrách. Jarné počty tatranských  kamzíkov sú spravidla nižšie než tie pri jesennom sčítaní, avšak sú veľmi dôležité z hľadiska zistenia počtu novonarodených mláďat, ktorých bolo tento rok 159.

Sčítanie kamzičej zveri je tiež spojené s pozorovaním mnohých iných živočíšnych druhov a ich životného priestoru. Slnečné júlové dni sú ideálne aj na pozorovanie svišťa vrchovského tatranského  (Marmota marmota latirostris), kedy je veľmi ľahké spozorovať nezbedné mláďatá pobehujúce v blízkosti materských nôr. Niektoré sa nachádzajú len niekoľko metrov od turisticky značených chodníkov. Z dôvodu ochrany novonarodených mláďat kamzíka či svišťa je nesmierne dôležité  vodenie psov na vôdzke. Len v priebehu jedného sčítacieho dňa bolo upozornených niekoľko majiteľov voľne pobehujúcich psov v územiach s najvyšším stupňom ochrany Tatranského národného parku.

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Kriváň

krivan

 

Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes362
CelkovoCelkovo4875074

Reklama

 

kukaj logo6

ropk