MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA V TANAP-e

Za účelom zlepšenia, prípadne zachovania existujúceho vodného režimu, zabrzdenia prirodzene prebiehajúcej sukcesie a obmedzenia konkurenčných vzťahov Správa TANAP-u aj tento rok v spolupráci so Spišským horolezecko – vysokohorským spolkom „TATERNICI“ zrealizovala v uplynulých dňoch manažmentové opatrenia v SKUEV0139 Gánovské slaniská ako aj v ďalších vzácnych územiach TANAP-u.

Plocha biotopu európskeho významu Prechodné rašeliniská a trasoviská v NPR Mraznica (kat. úz. Batizovce) je významná z hľadiska zachovania chráneného druhu národného významu blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), ktorá na Slovensku patrí medzi veľmi zriedkavé druhy. Táto lokalita je výrazne ohraničená, s tendenciu zarastania náletovými drevinami a trávami, z toho dôvodu sme na ploche 0,10 ha vykosili bezkolencové rastlinné spoločenstvo o výške 40 - 50 cm a vyrúbali dreviny (Picea abies, Alus glutinosa, Betula pubescens) do priemeru 10 cm. Pokosená a vyrúbaná biomasa bola uhodená na menšie kopy mimo predmetnú záujmovú plochu.

V území európskeho významu SKUEV0139 Gánovské slaniská v kat. úz. Hôrka boli manažmentové opatrenia na ploche 0,60 ha zamerané na zachovanie priaznivého stavu mokraďových biotopov na dvoch lokalitách (pri hlavom ťahu na Levoču a pod miestnou cestou pri pekárni). Opatrenia pozostávali z kosenia fytomasy o výške približne 30 - 40 cm s jej následným odvozom mimo záujmovú plochu s výskytom chráneného druh národného významu sivuľka prímorská (Glaux maritima).

Manažmentové opatrenia v PR Medzi bormi (SKUEV0145 Medzi bormi) v kat. úz. Zuberec pozostávali z kosenia výmladkov náletových drevín rodov Salix sp., Betula sp., Populus sp., Frangula sp. do priemeru 1-2 cm. Pokosené výmladky boli v hustejších miestach uhodené na menšie kopy. Tieto opatrenia boli vykonané na ploche 1,21 ha. Realizácia týchto opatrení bola podmienená zachovaním chránených a vzácnych rašelinných druhov rastlín, ako sú páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum), kľukva močiarna (Oxycoccus palustris) a chránených nízkych krov, ako je rojovník močiarny (Ledum palustre), či androméda sivolistá (Andromeda polifolia).

Na lokalite Jalovec – Bariny v kat. území Jalovec sme pre zachovanie vzácnych druhov ako sú ostrica blšná (Carex pulicaris), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) vykonali potláčanie trsti obyčajnej (Phragmites communis) v okrajovej časti záujmovej plochy a bezkolencového rastlinného spoločenstva v centrálnej časti záujmovej plochy. Pokosená biomasa bola z celkovej plochy 0,38 ha uhodená na menšie kopy mimo predmetnú záujmovú plochu.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Language

icon-facebook2
 pomoc

Partners

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Eagle Anička BONUS

Story of one eagle

(english version)

Marmoth Story

ikonka kopie

Live Cams

Kriváň peak

krivan

Visitors

TodayToday391
All DaysAll Days5380599

Advertising

 

kukaj logo6

ropk