SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ si pripomíname každoročne 2. februára.

Pracovníci Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe a v Liptovskom Mikuláši  pripomenuli tento významný deň žiakom na školách v rámci environmentálnej výchovy. Besedy s premietaním filmov sa uskutočnili v tatranskom a liptovskom regióne, ( ZŠ Komenského v Poprade, ZŠ v Spišskej Teplici, ZŠ Mierová vo Svite, ZŠ v Bobrovci, Gymnázium v Ružomberku. ) Zo strany škôl je o túto tému veľký záujem, preto Správa TANAPu pripravuje ďalšie stretnutia na školách. Štátna ochrana prírody v B. Bystrici vydala minulý rok nový film MOKRADE, ktorý sa žiakom a pedagógom veľmi páčil. Počas besedy sa žiaci mali možnosť oboznámiť s množstvom propagačného materiálu a brožúr, ktoré poskytla ŠOP SR v B. Bystrici, taktiež s pripravenými metodickými listami, ktoré boli financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu "Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít".