Žiaci pod Tatrami boli oboznámení s Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín - CITES.

Ženeva 23. december 2013 – Valné zhromaždenie OSN sa 20. decembra 2013 na 68. zasadnutí rozhodlo vyhlásiť 3. marec, deň prijatia Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES) za svetový deň divej prírody („World Wildlife Day“), za účelom oslavy a zvýšenia informovanosti o voľne žijúcej faune a flóre vo svete.

Valné zhromaždenie vo svojom uznesení potvrdilo významnú úlohu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín („wildlife“) a ich rozmanitý prínos: ekologický, genetický, vedecký, vzdelávací, kultúrny, rekreačný a estetický, pre trvalo udržateľný rozvoj a ľudskú prosperitu, a uznal významnú úlohu CITES-u pri zabezpečení toho, aby medzinárodný obchod neohrozil prežitie druhov.

Valné zhromaždenie požiadalo sekretariát CITES o spoluprácu s príslušnými organizáciami v systéme OSN pre uľahčenie realizácie svetového dňa prírody („World Wildlife Day“).

Pracovníci Správy TANAPu pri tejto príležitosti navštívili školy v tatranskom, podtatranskom a liptovskom regióne, kde  oboznámili žiakov o tomto významnom dni.
Za Správu TANAPu  besedu pripravili Ing. Pavel Ballo, Peter Vrlík, Ing. Juraj Mikuš, Bc. Milan Ballo a Martina Proháczková, ktorá pripravila k tomuto významnému dňu postery. Propagačné materiály CITESu, pre deti nám poskyta ŠOP SR, vedecký orgán CITES Bratislava. Téma Svetového dňa divej prírody žiakov veľmi zaujala. Kládli   množstvo otázok, aby sa vystríhali nepríjemnostiam na hraničných prechodoch pri návrate z dovolenky. Na besedách sa zúčastnilo viac ako 500 žiakov.