Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD)

Dnešným dňom si celý svet pripomína zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našich životoch. Svetový deň zvierat prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či je naša existencia a naše konanie vo vzťahu k zvieratám rovnako obohatením aj pre nich.

Tatranský národný park je domovom širokého spektra živočíchov, od tých najdrobnejších, ktoré nie je možné vnímať ľudským okom, až po tatranské ikony akými sú kamzík a svišť, medveď, rys, vlk, hlucháň hôrny, orol skalný a mnoho iných vzácnych a nemenej zaujímavých druhov. Každé stretnutie s nimi je vzácne a jedinečné.

Pokiaľ chce návštevník spoznať aspoň časť živej zložky Tatier, je to možné, ale vyžaduje si to množstvo času, trpezlivosti, poznania a citu. Veľká väčšina z nás s úplnou samozrejmosťou vníma to, čo nám od nepamäti príroda ponúka bez zamyslenia sa akou dôležitou súčasťou v kolobehu života živočíchy sú. Koexistujeme spolu a fungujeme ako celok, nie ako jednotlivé organizmy. Sú pre nás tým, bez čoho by sme nedokázali prežiť na začiatku vekov a bez čoho nevieme prežiť ani dnes. Najmä v súčasnosti je ochrana tatranskej prírody a všetkých jej súčastí aktuálnejšia a nadčasovejšia, ako to bolo v dobách minulých. Dnes už nestačí chrániť jednotlivé druhy, dnes je potrebné predovšetkým chrániť ich prostredie, ktoré je ich domov od narodenia až po ich koniec.