Praktická starostlivosť o chránené územia

Po piatich rokoch boli v NPR Mraznica realizované manažmenty na odstránenie náletových drevín z otvorenej plochy malej lúčky v lesnom poraste. NPR Mraznica sa nachádza v katastrálnom území obce Batizovce, bola vyhlásená v roku 1991 a predmetom ochrany prechodného rašeliniska až vrchoviska je blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), nátržnica močiarna (Comarum palustre), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a kľukva močiarna (Oxycoccus palustris).

Výmladky drevín, spadnuté sucháre a vetrom polámané stromy boli pracovníkmi Správy TANAP-u odstránené, pokosené boli vyschnuté trávnaté porasty. Odnos biomasy z územia bol prácny a náročný vzhľadom aj na podmáčaný terén a nedostupnosť ku lokalite.

Manažment na zachovanie otvorených rašelinných spoločenstiev je nevyhnutný. Prirodzená sukcesia vedie lokality k zarastaniu kompetenčne silnými trávami ako je bezkolenec (Molinia sp.) Tento stav nastal aj v NPR Mraznica. V minulosti po vetrovej kalamite bol vodný režim narušený a prechodné rašelinisko nebolo dostatočne zamokrené. Hydrologický režim sa po rokoch upravil, lokalita je mokrá a odstránenie bezkolenca bude predmetom nasledujúcich rokov včasným kosením ešte pred vysemenením.