Kolízie pod Tatrami

Od roku 2016 došlo na cestách a železnici v kompetenčnom území Správy TANAPu k úhynu 33 medveďov z dôvodu kolízií s dopravnými prostriedkami. Medvede, ktoré po zrážke neboli ihneď usmrtené, ale dokázali napriek stretu s vozidlom odbehnúť, do tohto počtu nie sú zahrnuté. Takmer v troch štvrtinách prípadov došlo k zrážkam v jesennom období od septembra do októbra. Z rozborov žalúdkov týchto jedincov sa zistilo, že u viac ako polovice prípadov tvorí obsah žalúdka kukurica, ďalej obilniny, menej bobuľové plody dozrievajúce v jesennom období a tráva. Drvivá väčšina medveďov bolo zrazených neďaleko polí, kde sa v tomto období pestovala kukurica. Z uvedeného vyplýva, že časté kolízie medveďov s dopravnými prostriedkami v predhorí TANAPu úzko súvisia s pestovaním vysokoenergetických plodín.

Konkrétne na železnici uhynulo 13 medveďov, na diaľnici ďalších 11 a na cestách druhej triedy 9 jedincov. Nie sú to len úhyny medveďov, ktoré zaznamenávame v rámci kolízií s dopravnými prostriedkami. V menšom počte, sú z chránených cicavcov obeťami aj vlky, rysy, mačky divé a vydry. Aj na základe týchto fatálnych stretov získavame informácie o migračných trasách chránených druhov. Na základe týchto údajov sme už v minulosti oficiálne požiadali NDS a.s. o vybudovanie funkčných ekoduktov v týchto inkriminovaných lokalitách. Taktiež v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Závažná Poruba a Lučivná bolo navrhnutých päť zelených mostov, umožňujúcich prepojenie biocentier Západné Tatry a Nízke Tatry pre bezpečnejšiu migráciu živočíchov.